บริษัท เจที ซัคเซส โปรเจค จำกัด
โทร 02-976-8006, 089-763-9545
  • th
  • รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี
  • รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

บริษัท เจที ซัคเซส โปรเจค จำกัด

บริการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง โดยสถาปนิกผู้ชำนาญงาน

บริการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
โดยสถาปนิกผู้ชำนาญงาน

เรามีความชำนาญในการออกแบบ บ้าน อาคาร อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน โกดังสินค้า และงานอื่นๆ ที่ใกล้เคียง นอกจากนี้บริษัทยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยเฉพาะทางและพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับออกแบบก่อสร้างทุกรูปแบบ

บริการรับสร้างบ้าน อาคาร โรงแรม คอนโด โรงงาน โกดัง

บริการรับสร้างบ้าน อาคาร
โรงแรม คอนโด โรงงาน โกดัง

รับทำงานคอนกรีต ถนน วางท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เจที ซัคเซส โปรเจค รับงานก่อสร้างตั้งแต่โครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยทีมงานวิศวกร ผู้ควบคุมงาน ช่าง ที่มีคุณภาพ ระดับมืออาชีพ ทุกภาคส่วน

บริการบริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

บริการบริหารงานก่อสร้าง
และควบคุมงานก่อสร้าง

เราพร้อมให้บริการบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง แนะนำปรึกษา ปัญหาเทคนิคงานก่อสร้าง โดยวิศวกรทีมงานที่มีคุณภาพ ผ่านงานมาหลากหลายโครงการที่มีประสบการณ์เฉาะทางของแต่ละส่วนงาน

รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

รับเหมาก่อสร้างปทุมธานีรับเหมาก่อสร้างปทุมธานีรับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

รับเหมาก่อสร้างปทุมธานีรับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

การวางแผนงานก่อสร้างเป็นวิธีการคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการบริหารงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ หากไม่มีการวางแผนงานก่อสร้างไว้หรือวางแผนไว้ไม่ถูกต้อง การควบคุมโครงการจะทำได้ลำบาก เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่จะใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ได้ การทำงานที่มีการวางแผนเป็นการทำงานที่ดี รอบคอบ และลดความผิดพลาดต่างๆ ในการทำงานลงได้ การวางแผนงานก่อสร้างก็เปรียบเสมือนการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร จะทำอย่างไร จะทำเมื่อไร และใครเป็นผู้ทำ การวางแผนเป็นสะพานเชื่อมต่อจากปัจจุบันไปสู่อนาคตทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นตามที่ต้องการ แม้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดหมาย แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้เกิดขึ้นตามยถากรรมโดยไม่มีการควบคุม

ปัจจัยในการวางแผนงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างก็เช่นเดียวกับงานอื่นๆ ที่จะต้องมีการวางแผนงาน ในการวางแผนงานก่อสร้างจะต้องกำหนดปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ก่อนคือ

1. ระยะเวลาในการส่งวัสดุต่างๆ 

2. จำนวนเครื่องจักรกลที่ต้องการ และระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน 

3. ประเภทของ ช่าง คน ที่ต้องการ และระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน 

4. เงินทุนที่ต้องการใช้ในช่วงเวลาต่างๆ 

5. ระยะเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ 

6. แผนงานก่อสร้าง

เมื่อกำหนดปัจจัยต่างๆ ในการวางแผนงานก่อสร้างแล้ว ก็สามารถที่จะจัดทำแผนงานก่อสร้างได้ ซึ่งแผนงานก่อสร้างนั้น หมายถึง การกำหนดการดำเนินงานก่อสร้างแต่ละงานและแต่ละขั้นตอน ซึ่งนิยมจัดทำเป็นแผนภูมิแบบแท่ง และประมาณวันที่เริ่มต้นและวันที่แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ยังรวมเอาผลการปฏิบัติงานจริงเข้าไว้ในแผนภูมิแบบแท่งนี้ด้วย เพื่อที่จะแสดงถึงสถานการณ์ของโครงการก่อสร้างว่างานแต่ละงานนั้นแล้วเสร็จตามกำหนด แล้วเสร็จก่อนกำหนด หรือล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งถ้าหากว่างานล่าช้ากว่ากำหนดก็สามารถที่จะพิจารณาหาทางแก้ไขได้ทันที

การจัดทำกำหนดการก่อสร้างนี้ จะต้องแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็นงานลัษณะต่างๆคิดปริมาณงานของแต่ละงานย่อย คิดอัตราทำงานของแต่ละงาน โดยคำนึงถึงวิธีการที่ประหยัดที่สุดทั้งในแง่ของคนทำงานและเครื่องจักรกล

นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย ได้แก่ ระยะเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ เงินทุนที่ต้องการ จำนวนและประเภทของบุคลากร เสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะหากำหนดการที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุด

อาจจะเลื่อนกำหนดการบางอย่างออกไปเพื่อที่จะรอโยกย้ายคนและเครื่องจักรกล แล้วก็จัดทำแผนการใช้เครื่องจักรกลแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับกำหนดการก่อสร้าง  โดยจะกำหนดจำนวนของเครื่องจักรกลแต่ละประเภทที่จะใช้ในช่วงเวลาต่างๆ

ตัวอย่างผลงานออกแบบ 3 มิติ

แผนการใช้บุคลากร จำนวนและประเภทของบุคลากรสามารถคิดได้จากวิธีการทำงานและปริมาณของงานแต่ละประเภท  และเมื่อนำไปพิจารณาร่วมกับแผนงานก่อสร้างแล้วก็สามารถจัดทำแผนการใช้บุคลากรได้ ซึ่งจะแสดงถึงประเภทและจำนวนของบุคลากรที่ต้องการในแต่ละช่วงเวลาแผนการใช้บุคลากรนี้ทำให้รู้ถึงความต้องการในการใช้บุคลากรแต่ละประเภท ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งแล้วเสร็จโครงการ ซึ่งจะสามารถจัดทำแผนการจัดหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการใช้วัสดุและแผนด้านการเงิน เมื่อจัดทำแผนงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถจัดทำแผนการใช้วัสดุได้ โดยจะจัดทำเป็นแผนการสั่งวัสดุให้ทันต่อความต้องการแต่ละงาน  ซึ่งทั่วไปแล้วก็จะสั่งวัสดุมาเผื่อไว้ล่วงหน้า แต่ก็ไม่ควรที่จะสั่งมาเผื่อไว้ล่วงหน้ามากนัก  เพราะวัสดุบางอย่างจะเสื่อมสภาพหากทิ้งไว้นาน ยากต่อการดูแลรักษา เปลืองที่เก็บ และทำให้ต้องใช้เงินทุนเร็วกว่ากำหนด สำหรับแผนการด้านเงินนั้น ก็จะรวมถึงประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงตลอดระยะเวลาของโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายด้านบริหาร และด้านอื่นๆซึ่งสามารถประมาณได้จากแผนงานก่อสร้าง แผนการใช้เครื่องจักรกล แผนการใช้บุคลากร และแผนการใช้วัสดุ นอกจากประมาณค่าใช้จ่ายแล้ว แผนด้านการเงินยังรวมถึงประมาณรายรับในแต่ละช่วงตลอดระยะเวลาของโครงการอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วเจ้าของโครงการก่อสร้างจะต้องตกลงจ่ายเงินค่าก่อสร้างแต่ละประเภทที่แล้วเสร็จ  ซึ่งเมื่อนำเอาประมาณค่าใช้จ่ายและประมาณรายรับมาเปรียบเทียบโดยเขียนเป็นกราฟแผนด้านการเงิน จะแสดงถึงเงินทุนที่จะต้องใช้ในแต่ละช่วงเวลา และแสดงถึงกำไรที่ควรได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

การควบคุมโครงการ เมื่อเริ่มดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างแล้วก็จะต้องมีการควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผนการต่างๆที่วางไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของงานจะต้องเป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่วางไว้ หากงานล่าช้ากว่ากำหนดก็จะต้องหาสาเหตุของความล่าช้า วิธีแก้ไขและดำเนินการแก้ไขทันที แต่ถ้าสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้ ก็จะต้องมีการปรับแผนงานก่อสร้างในอัตราการทำงานเร็วขึ้นเพื่อที่จะให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดนอกจากนี้ก็ยังจำเป็นที่จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ในวงเงินที่ประมาณไว้ในแต่ละช่วงเวลาด้วย การควบคุมโครงการดังกล่าวจะต้องมีการบันทึกประวัติ และรายละเอียดต่างๆ ซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะประกอบด้วยบันทึกการทำงานของเครื่องจักรกล โดยจะแสดงรายละเอียดการใช้งานเครื่องจักรกลในแต่ละวัน ได้แก่ ชั่วโมงใช้งาน งานที่ทำ น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ หรือถ้าไม่ได้ใช้งานก็จะต้องระบุไว้ว่า จอดรองานหรือจอดซ่อมอยู่ บันทึกการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรกล ซึ่งจะแสดงรายการซ่อมบำรุงรักษาอะไหล่และวัสดุที่ใช้พร้อมราคาวันเวลาที่เริ่มดำเนินการและวันเวลาที่แล้วเสร็จ บัญชีวัสดุ ซึ่งจะแสดงรายการวัสดุแต่ละรายการ จำนวนที่สั่งเข้ามา จำนวนที่เบิก จำนวนที่เหลือคงคลัง รวมถึงราคาที่ซื้อมาแต่ละครั้งด้วย บัญชีด้านบุคลากร ซึ่งควรจะประกอบด้วยรายงานการปฏิบัติงาน บัญชีค่าแรงงงานของบุคลากรแต่ละคน  และบัญชีค่าแรงงานของแต่ละงาน

ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในงานของเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างแต่ละประเภทจะแตกต่างกันงานก่อสร้างบางประเภทจะมีค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลสูง  แต่บางประเภทจะมีค่าใช้จ่ายต่ำ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และจำนวนของเครื่องจักรกลที่ต้องใช้ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้งานของเครื่องจักรกลของแต่ละคันด้วย โดยทั่วๆ ไปแล้วค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด  ซึ่งพอที่จะประมาณแยกตามประเภทของงานก่อสร้าง

บริษัท เจที ซัคเซส โปรเจค จำกัด

เลขที่ 146/74 ม.10 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

Tel : 02-976-8006, 089-763-9545

บริการ
บริการรับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

บริการรับสร้างบ้าน อาคาร โรงงาน โกดัง งานคอนกรีต ถนน วางท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

สอบถาม
รับเหมางานก่อสร้างครบวงจร, รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

บริการรับออกแบบ รับเหมาก่อสร้างครบวงจร โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท ต่อเติม ซ่อมแซม

สอบถาม
รับเหมาก่อสร้างบ้าน ปทุมธานี, รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

รับเหมาก่อสร้างราคาถูก ผลิตแต่ผลงานคุณภาพ เน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ใส่ใจทุกขั้นตอน

สอบถาม
รับเหมาก่อสร้างหอพัก กทม., รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

รับเหมาก่อสร้างหอพักโดยวิศวกรสถาปนิกและช่างมืออาชีพคอยควบคุมและดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

สอบถาม
บริการออกแบบบ้าน ปทุมธานี, รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

เรามีความชำนาญในการออกแบบ บ้าน อาคาร อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน โกดังสินค้า และงานอื่นๆ

สอบถาม
บริการงานออกแบบโครงสร้าง, รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

รับออกแบบโครงสร้างบ้าน อาคาร ตึกสูง โรงจอดรถ ทุกรูปแบบ โดยสถาปนิก ใส่ใจทุกชิ้น ส่งตรงเวลา

สอบถาม
บริการออกแบบบ้านพักอาศัย, รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

บริการออกแบบบ้าน เขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคาร แปลนบ้าน แบบบ้านสำเร็จรูป ราคาถูกมาก

สอบถาม
รับทำงานออกแบบตามลูกค้าต้องการ, รับเหมาก่อสร้างปทุมธานี

รับออกแบบ เขียนแบบสำนักงาน คอนโด อพาร์ทเมนท์ โดยสถาปนิก ใส่ใจทุกชิ้น บริการระดับมืออาชีพ

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณ วิรัช สำเนียงเสนาะ
ปีที่เข้าร่วม:
7 สิงหาคม 2557
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัท เจที ซัคเซส โปรเจค จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท:
146/74 ม.10 บางคูวัด เมือง 12000
ประเทศ/เขต:
ไทย, ปทุมธานี
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท เจที ซัคเซส โปรเจค จำกัด
ผู้ติดต่อ:
คุณ วิรัช สำเนียงเสนาะ
ที่อยู่:
146/74 ม.10
ตำบล:
บางคูวัด
อำเภอ/เขต:
เมือง
จังหวัด:
ปทุมธานี
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
12000
โทรศัพท์:
02-976-8006
มือถือ:
089-763-9545
อีเมล์:
jtsuccessproject@hotmail.com
ไลน์ไอดี: